คู่ภาษา

1-Stop สามารถให้บริการแปลแบบต่างๆ ในคู่ภาษาที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาเอเชียดังต่อไปนี้

Chinese

ภาษาจีน

Japanese

ภาษาญี่ปุ่น

Korean

ภาษาเกาหลี

Vietnamese

ภาษาเวียดนาม

Tagalog

ภาษาตากาล็อก

Thai

ภาษาไทย

Malay

ภาษามาเลย์

Indonesian

ภาษาอินโดนีเซีย

Hindi

ภาษาฮินดี

Burmese

ภาษาพม่า

Mongolian

ภาษามองโกเลีย

Khmer

ภาษาเขมร

Lao

ภาษาลาว

Hmong

ภาษาม้ง

German

ภาษาเยอรมัน

English

ภาษาอังกฤษ

Free Quote ขอใบเสนอราคา ฟรี