เสน่ห์ของการใช้ภาษาถิ่นที่ไม่ถือว่าเป็นเรื่องน่าอายอีกต่อไป

You may also like:  สิ่งที่สร้างวัฒนธรรมไทยจากอดีตสู่ปัจจุุบัน